Kompletný IT outsourcing

IT outsourcing

Zabezpečíme Vám kompletnú zmluvnú starostlivosť počítačov a počítačových sietí.

Servisná starostlivosť pozostáva z pravidelnej údržby, zo zabezpečenia servisných zásahov v prípade výskytu poruchy a inštalácií.

 • Údržba, konfigurácia a rozširovanie počítačovej siete,
 • Kontrola nastavenia automatickej aktualizácie dátových súborov k antivírovému softwaru, respektíve manuálna aktualizácia najnovších/aktuálnych dátových súborov k legálne nadobudnutým a nainštalovaným verziám antivírových programov na všetkých počítačoch a ich nastavenie podľa potreby,
 • Antivírové prehliadky podľa potreby a prípadné odvírenie na všetkých počítačoch, ku ktorým má odberateľ legálne nadobudnuté a nainštalované antivírové programy. Pri antivírovej prehliadke alebo odvírení budú vždy použité najaktuálnejšie dostupné dátové súbory ku konkrétnej verzii antivírového programu,
 • Defragmentácia a ošetrenie chybných sektorov pevných diskov počítačov v prípade potreby (potrebu defragmentácie zváži servisný technik na mieste),
 • Optimalizácia a vytvorenie dostatočného miesta na diskoch v počítačoch (vymazanie nepotrebných systémových súborov, presun/archivácia iných súborov) a ďalšie úkony vedúce k zabezpečeniu čo najlepšieho stavu a výkonu počítačov odberateľa. Dodávateľ nie je oprávnený mazať užívateľské súbory bez predchádzajúceho súhlasu a asistencie zodpovednej osoby odberateľa,
 • Údržba a administrácia počítačov (inštalácia service packov podľa potreby, nastavenie zdieľania sieťových diskov, adresárov, tlačiarní a definovanie prístupových práv užívateľov, a pod.),
 • Profylaktická údržba hardware počítačov podľa uváženia servisného technika, zbežná kontrola periférnych zariadení,
 • Kontrola záložných zdrojov UPS zálohujúcich servery a počítače a stav batérií podľa informácií monitorovacieho softwaru. Test simulácie výpadku napájania nie je predmetom tejto kontroly,
 • Kontrola dátového spojenia k poskytovateľovi Internetových služieb,
 • Kontrola nastavenia a funkčnosti automatického zálohovania na dostupné zálohovacie médium, overenie vykonania poslednej zálohy, prípadne zmena nastavenia podľa požiadaviek,
 • Inštalácia HW (komponenty do PC, tlačiareň, web kamera... )
 • Poradenská a konzultačná činnosť súvisiaca s predmetom zmluvy,
 • V prípade servera spadá do údržby aj kontrola nastavení služieb bežiacich na zariadení, kontrola priepustnosti brány firewall, softwarová optimalizácia pre maximálny výkon servera a komplexné pretestovanie hardwaru servera kvôli odhaleniu možných problémov ako napríklad zlyhávajúceho HDD, prehrievaniu servera a pod.

Profesionálny servis bez starostí.